Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE I ZWROTY


Zwrot - Uprawnienie do odstąpienia umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów,  Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. .

 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie, które  musi nastąpić do 30 dni od otrzymania przesyłki przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Właściciel Sklepu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem internetowym: https://betelli.pl/Odstapienie-od-umowy-cterms-pol-21.html. Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od umowy.

 4. Zwrotowi podlega Towar lub Towary będące w nienaruszonym stanie. Konsument ma możliwość korzystania z rzeczy jedynie w zakresie koniecznym do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

  Zwracany Towar lub Towary należy odesłać na adres:

  F2H Sp. z o.o., ul.Wandy Rutkiewicz 9, 02-956  Warszawa


  Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu

 5. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku – przekazem pocztowym, chyba że Właściciel Sklepu ustali z Klientem inny sposób zwrotu.

 6. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.

 7. W przypadku jeżeli zwrócony Towar z winy Klienta będzie niekompletny, uszkodzony lub będzie nosił ślady eksploatacji, Klient zobowiązany będzie do naprawienia wynikającej stąd szkody.


Reklamacje dotyczące Towarów

 1. W chwili odbioru Towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela Sklepu pod nr tel. +48 500 565 100 lub drogą elektroniczną na adres sklep@betelli.pl. W przypadku, gdy kurier odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować, ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem Sklepu zgodnie z podanymi wyżej danymi teleadresowymi.

 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta wynikających z Ustawy o sprzedaży konsumenckiej lub z niniejszego Regulaminu należy kierować na adres sklep@betelli.pl Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać przyczynę reklamacji. Formularz reklamacji do pobrania tutaj, klient musi dołączyć go wraz z paragonem do paczki.

 1. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

 2. Właściciel Sklepu nie jest producentem Towarów, w związku z czym to producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej (jeżeli producent załączył taką kartę).

 3. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  Jednocześnie przypominamy, że nasz adres e-mail do kontaktu z Klientami to: sklep@betelli.pl.
pixel