Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Betelli.pl


I. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.u.Nr16, poz 93 ze zm).
 3. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.
 4. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.betelli.pl , za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
 5. Towar - produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 6. Umowa na korzystanie z serwisu – umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w serwisie Sklepu Internetowego rejestracji Użytkownika obejmująca korzystanie z funkcjonalności serwisu Sklepu Internetowego.
 7. Umowa na newsletter – umowa zawierana z Użytkownikiem, który wyraził zgodę na otrzymywanie od Właściciela Sklepu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana pomiędzy Właścicielem Sklepu, a Klientem, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 9. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 10. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)
 12. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego. Użytkownik, który składa Zamówienie na Towar nabywa status Klienta.
 13. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym.
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności i liczbę Towaru oraz inne informacje wymagane przez Właściciela Sklepu.
 15. Właściciel Sklepu – F2H Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wandy Rutkiewicz 9, kod pocztowy: 02-956, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000487226, o numerze NIP: 951-237-48-20, Regon 146991530.

 

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.
2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.

4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego,
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego,
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
d) tryb postępowania reklamacyjnego,
e) zasady polityki ochrony danych osobowych.

5. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Sklepu Internetowego są następujące:

a) Komputer z dostępem do Internetu;
b) Dostęp do poczty elektronicznej;
c) Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
d) Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

6. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
7. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym w szczególności ich opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
8. Sklep internetowy przyjmuje i realizuje zamówienia z ograniczeniem do granic terytorialnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wymienionych w zakładce: Koszty i strefy dostawy.
9. Właściciel Sklepu dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

 

III. Zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Użytkownicy mają możliwość założenia w Sklepie Internetowym indywidualnego konta Klienta poprzez dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym. Zarejestrowanie i utworzenie konta w Sklepie Internetowym nie jest jednak warunkiem składania Zamówień w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Sklepu Internetowego, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Właściciel Sklepu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklep Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:

  a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu Internetowego ,
  c) dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela Sklepu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.

 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Sklepu.

 6. Użytkownik korzystając ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:

  a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
  b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej,
  c) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa postanowieniami Regulaminu.

 7. Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym, a także korzystając ze Sklepu Internetowego w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Właścicielem Sklepu oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Właściciela Sklepu oraz poszanowania dobrych obyczajów.
 8. Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.
 9. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Właściciela Sklepu w zakresie korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego w każdym czasie opuszczając strony Sklepu Internetowego. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie ze Sklepu Internetowego w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z serwisu nie ma wpływu na zawarte przez Użytkownika Umowy sprzedaży.
 10. Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie. Rozwiązanie Umowy na korzystanie z serwisu nie ma wpływu na zawarte przez Użytkownika Umowy sprzedaży.
 11. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 12. W procesie zawierania umowy na odległość w ramach Serwisu Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Spółka wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy o prawach konsumenta  oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.
 13. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy na korzystanie z Serwisu zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Umowa na korzystanie z Serwisu zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Spółki stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 14. Umowa o newsletter zawierana jest z Użytkownikiem na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.
 15. Użytkownicy, którzy zawarli umowę na newsletter powiadamiani są o zmianie Regulaminu w zakresie usługi newsletter również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy o newsletter przez wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany.
 16. Do umowy na korzystanie z serwisu oraz umowy na newsletter odpowiednie zastosowanie mają również postanowienia paragrafu VII niniejszego Regulaminu.

 

IV. Procedura składania Zamówień i zawierania Umowy sprzedaży

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową http://www.betelli.pl dokonać wyboru Towarów, które oznaczone są jako „dostępne”, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu Internetowego.
 2. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do wirtualnego koszyka.
 3. W trakcie procedury zamawiania - do momentu naciśnięcia przycisku "zamawiam", Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru, w tym celu należy kierować się wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i wysyłkę towaru. Dane niezbędne do złożenia Zamówienia to: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy oraz sposób płatności.
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawiony wad Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). W wypadku niemożności realizacji Zamówienia z przyczyn zależnych od Sklepu Internetowego w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia zawarta umowa wygasa, a Sklep Internetowy informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu otrzymaną od niego należność za tę część Zamówienia, która nie została zrealizowana (jeżeli została wcześniej wpłacona przez Klienta na rachunek Sklepu Internetowego).
 7. Chwilą zawarcia Umowy sprzedaży jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Internetowy Zamówienia do realizacji. W przypadku potwierdzenia przyjęcia do realizacji części Zamówienia, Umowa sprzedaży zostaje zawarta, co do tej części Zamówienia.
 8. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności. Brak możliwości kontaktu z klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Właściciela Sklepu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 9. Jeżeli Klient założył indywidualne konto w Sklepie Internetowym szczegóły Zamówienia dostępne są również w zakładce „Twoje konto”.

 

V. Czas realizacji Zamówienia i dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wymienionych w zakładce: Koszty i strefy dostawy. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
  Możliwy jest również odbiór osobisty Zamówienia w Salonie Firmowym w Warszawie 02-956, przy ul. Wandy Rutkiewicz 9.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się na koszt Klienta za pośrednictwem wybranej przez Właściciela Sklepu firmy kurierskiej. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo przy składaniu Zamówienia.
 3. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na koszt Sklepu Internetowego. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie Zamówienia, od którego przekroczenia Zamówienia wysyłane są na koszt Sklepu Internetowego jest umieszczona na stronach Sklepu Internetowego.

 4. Sklep Internetowy dokłada starań, aby wszystkie Zamówienia realizowane były w terminie 24 godzin w dni robocze licząc od dnia:

  a) wpływu na rachunek bankowy Właściciela Sklepu pełnej kwoty ceny za Towar – w przypadku wyboru metody płatności przelewem lub płatności elektronicznej obsługiwanej przez systemy PayU, Przelewy24 lub PayPal, 

  b) otrzymania przez Sklep Internetowy Zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności za pobraniem.

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w zależności od waluty kraju zamawiającego w złotych polskich, Euro, Funtach Brytyjskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  a) rozliczenie transakcji za pobraniem tylko na terenie Polski (zapłata ceny za Zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera),

  b) rozliczenie transakcji za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Właściciela Sklepu:

  - dla przelewów w złotych polskich:
  30 1140 2004 0000 3502 7501 6403
  (format IBAN: PL30 1140 2004 0000 3502 7501 6403, kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK),

  - dla przelewów w Euro:
  PL21 1140 2004 0000 3312 0441 8380 
  (kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK)

  c) rozliczenie transakcji za pośrednictwem płatności elektronicznej przy użyciu systemu IAI Pay (przelew natychmiastowy) lub PayPal na zasadach obowiązujących dla tych systemów.

  d) płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający  dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 3. e) rozliczenie transakcji za pobraniem tylko na terenie Polski (zapłata ceny za Zamówienie dokonywana jest przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera),
 4. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności wskazanej w ust. 2 pkt b lub c Klient zobowiązany jest zapłacić całość ceny za Zamówienie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Sklep Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 5. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży lub faktura VAT na życzenie, przesyłane Klientowi wraz z Towarem.

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta,  Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierający umowę sprzedaży na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przesyłki, a w przypadku umowy na korzystanie z serwisu oraz umowy na newsletter od dnia zawarcia umowy.
 2. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy sprzedaży następuje poprzez oświadczenie, które  musi nastąpić do 30 dni od otrzymania przesyłki, a w przypadku umowy na korzystanie z serwisu i umowy na newsletter 14 dni od zawarcia umowy przy czym, do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Właściciel Sklepu zachęca do korzystania z przygotowanego formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępnego pod adresem internetowym: http://www.betelli.pl/formularz-odstapienia-od-umowy . Klientowi przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w innej formie niż formularz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zachowanie formy formularza jest jednak wskazane i ułatwi proces odstąpienia od umowy. Formularz lub inna forma dokumentu powinna być wysłana na adres siedziby F2H Sp.zo.o. ul. Wandy Rutkiewicz 9, 02-956 Warszawa lub zgłoszona drogą mailową pod adres sklep@betelli.pl
 4. Płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. W przypadku braku podania rachunku bankowego, płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Klienta, z którego nastąpiła płatność ceny, a w przypadku braku takiego rachunku Właściciel Sklepu ustali z Klientem inny sposób zwrotu.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela Sklepu, Właściciel Sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Towar przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 8. Klient nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela Sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela Sklepu o utracie prawa odstąpienia od umowy,
 4. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Ustawy o prawach konsumenta.

9. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Klienta z Właścicielem Sklepu Spółka może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:

 1. wymagać zgody Klienta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
 2. wymagać zgody Klienta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
 3. wymagać zgody Klienta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

 

 VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. W chwili odbioru Towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić kurierowi oraz skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela Sklepu pod nr tel. +48 500 565 100 lub drogą elektroniczną na adres sklep@betelli.pl. W przypadku, gdy kurier odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować, ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem Sklepu zgodnie z podanymi wyżej danymi teleadresowymi.
 2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta wynikających z Kodeksu cywilnego lub z niniejszego Regulaminu należy kierować na adres sklep@betelli.pl Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien podać przyczynę reklamacji.
 3. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.
 4. Właściciel Sklepu nie jest producentem Towarów, w związku z czym to producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej (jeżeli producent załączył taką kartę).
 5. Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  Jednocześnie przypominamy, że nasz adres e-mail do kontaktu z Klientami to: sklep@betelli.pl.

 

 


 1. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego może zgłaszać na adres e-mail: sklep@betelli.pl.
 2. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni roboczych.

 

X. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników podawane podczas rejestracji w Sklepie Internetowym, przy składaniu Zamówień lub przy zapisach do newslettera są przetwarzane przez Właściciela Sklepu wyłącznie w celu realizacji Zamówień (w tym w celu ewentualnego nawiązania kontaktu z Użytkownikiem) oraz ewentualnie usługi newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził wolę otrzymywania newslettera.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji Zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym.
 3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności (Załącznik nr 2 do Regulaminu), zawierająca informacje na temat przetwarzania danych osobowych, które Właściciel Sklepu jest zobowiązany przekazać Użytkownikowi w kontekście RODO.

  Zgoda Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez F2H Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Wandy Rutkiewicz 9, Polska, w celu realizacji usług na zasadach określonych w Regulaminie. Zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącym praw względem moich danych osobowych. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie. 

 

XI. Postanowienie końcowe

 1. W przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Sklepu Internetowego jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.02.2014.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Użytkowników o danej zmianie przez opublikowania jej na stronie http://www.betelli.pl/regulamin w sposób zapewniający możliwość Użytkowników do zapoznania się z taką zmianą. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej Zamówień.
 5. Właściciel Sklepu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Spółki, a także zmianami w strukturze lub w treści serwisu Sklepu Internetowego lub oferty Właściciela Sklepu.


Załącznik nr 1

Formularz odstąpienia od umowy.................................................................., dnia .................................... r.
                             

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................
(imię, nazwisko i adres Konsumenta)

F2H Sp. z o.o.
Wandy Rutkiewicz 9
02-956 Warszawa


 


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży ....................................................... 

z dnia ............................................ zawartej za pośrednictwem strony internetowej www.betelli.pl.

Proszę o zwrot przelewem bankowym na rachunek

..........................................................................................
................................................................

(podpis tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 Załącznik nr 2

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

F2H Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wandy Rutkiewicz 9, kod pocztowy: 02-956 (dalej jako „Właściciel Sklepu”), właściciel Sklepu Internetowego Betelli darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie Użytkowników Sklepu Internetowego Betelli gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym osobowe, Użytkowników. W celu dokładnego wyjaśnienia zasad i mechanizmów stosowanych przy gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Właściciel Sklepu zbiera dane osobowe i inne dane nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie.

Korzystając w jakikolwiek sposób ze Sklepu Internetowego akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

NOTA INFORMACYJNA zawierająca informacje dotyczące Twoich danych osobowych i praw z nimi związanych znajduje się na końcu niniejszego dokumentu.


Dane zbierane podczas rejestracji:

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcji Sklepu Internetowego, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie swoich danych osobowych, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez Właściciela Sklepu niektórych usług w ramach Sklepu Internetowego.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Właściciela Sklepu działającego jako administrator danych osobowych,  dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub w treści informacji znajdującej się w stosownym regulaminie. Masz prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do innych czynności opisanych w regulaminie serwisu. W w/w sprawach powinieneś zwrócić się do Właściciela Sklepu pisząc na adres siedziby Właściciela Sklepu podany również w w/w oświadczeniu.

 Dane zbierane podczas składania Zamówień:

Przy składaniu Zamówienia poprosimy Cię o podanie Twoich danych kontaktowych, tj. imienia i nazwiska, Twojego adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas Twojej wizyty na Sklepie Internetowym automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty,  tj. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Twojej osoby.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:

Gdy kontaktujesz się z nami celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail,  ponownie wymagać będziemy przekazania nam Twoich danych osobowych celem potwierdzenia Twojej tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej Drogi Użytkowniku podałeś. Ponownie, podanie tych  danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Cię interesują.

Wykorzystywanie danych:

Dane osobowe, które podałeś i, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda lub w celu dozwolonym ustawą.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a Właścicielem Sklepu będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na Twoje zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu któregokolwiek z serwisów połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia lecz na podstawie innych przepisów, Właściciel Sklepu może udostępnić Twoje dane, w tym osobowe, organom wymiaru sprawiedliwości w sytuacjach przewidzianych prawem.


W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Właściciel Sklepu standardowo komunikuje się z Użytkownikami za pomocą podanych przez nich adresów e-mail. W przypadkach, kiedy Właściciel Sklepu uzna to za stosowne lub pomocne może on również skontaktować się z Użytkownikami za pomocą telefonu (w tym wiadomości sms) lub pisemnie.

Cookies:

Cookies są to krótkie informacje, które dany serwis zapisuje na dysku Twojego komputera w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się ten serwis. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki temu możemy stać się jeszcze ciekawszym i lepszym serwisem niż dotychczas. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym serwisie. Nadto pliki cookies wykorzystywane  są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Tak więc korzystając z danego serwisu, to Ty głównie decydujesz o jego przyszłym kształcie.  Cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim komputerze, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.


W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z Właścicielem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

Akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania ze Sklepu Internetowego, a Właściciel Sklepu  informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczmy, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie serwisu w pełnym zakresie

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez Właściciela Sklepu cookies w sposób opisany powyżej.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

MS Internet Explorer 9:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera 8.0
http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na Twoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookies”

Właściciel Sklepi nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.

 

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów, których dane kontaktowe lub linki widnieją w naszych serwisach.

 

 

NOTA INFORMACYJNA W kontekście powyżej zaprezentowanych informacji Właściciel Sklepu informuje jak niżej.

 

 

 Administratorem Twoich danych osobowych jest F2H Sp. z o.o  z siedzibą w Warszawie przy ul.Wandy Rutkiewicz 9, wpisana/ny do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000487226, NIP 951-237-48-20, REGON 146991530 (dalej jako Administrator). Administrator dostępny jest również pod adresem e-mail sklep@betelli.pl oraz telefonem 500 162 728.   

 

Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO),

 

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 

1.       Następujące kategorie danych osobowych [Imię, Nazwisko, adres, adres dostawy, mail, telefon] przetwarzane będą na podstawie odrębnie udzielonej przez Ciebie zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) w następujących celach: [obsługa zamówień i kontaktu].

 

Masz prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem. W każdym czasie możesz odwołać udzieloną nam zgodę wysyłając e-maila na adres sklep@betelli.pl Prosimy o wskazanie zgody, którą chcesz odwołać albo o wskazanie, że odwołujesz wszystkie udzielone zgody..

 

2.       Następujące kategorie Twoich danych osobowych [Imię Nazwisko, adres, mail, telefon] przetwarzane będą dla realizacji następujących celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art.6 ust.1 lit.f RODO): [_marketing własnych towarów i usług którego celem jest rozwój biznesu._].

 

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora dla przetwarzania Twoich danych osobowych bez Twojej zgody jest [_analiza, marketing własnych towarów i usług którego celem jest rozwój biznesu._].

 

3.      Następujące kategorie Twoich danych osobowych [Imię, Nazwisko, adres, adres dostawy, mail, telefon]  przekazywane będą innym podmiotom w celach koniecznych do ich przetwarzania zgodnie z zadeklarowanym przez Administratora celem przetwarzania lub zgodnie z  Twoją dyspozycją.  Dane mogą być przekazane do: IAI, GLS, PayPal, Dotpay  

 

4.      Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, o których mowa w pkt [1-3 ] powyżej   [5 lat] / od momentu [zakupu towaru], ze względów fiskalnych.  

 

5.    Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dowiedz się więcej o Twoich prawach TUTAJ.  

 

6.       Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

7.       Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a obowiązek wynika z [realizacji zamówienia].

 

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń..

 

  Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego  masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.  

 

Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, w tym mailowo na adres sklep@betelli.pl, poczta na adres Administratora,

 

 

Zmiany Polityki Prywatności

Oferta Właściciela Sklepu będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Właściciel Sklepu może, a czasem będzie musiała, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Sklepu Internetowego wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Sklepie Internetowym. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.

pixel